Chia sẻ hay office thu-thuat-office 

Tổng hợp thống kê bằng cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Phép cộng đơn giản trong Excel sẽ áp theo một hoặc nhiều tiêu chí nếu chúng ta sẽ dùng hàm SUMIF hoặc SUMIFS, kiến thức này rất hữu ích trong tổng hợp thống kê chuyên ngành kế toán.
Trong Excel có hàm SUM để cộng giá trị của một dãy hàng hay một dãy cột, có cấu trúc kiểu như SUM (A20:F20) hoặc SUM(A1:A6). Tuy nhiên phép cộng sẽ có chọn lọc hơn nếu áp theo một tiêu chí nào đó, và lúc đó chúng ta sẽ dùng hàm SUMIF hoặc SUMIFS, có thể hiểu nôm na như một sự kết hợp giữa hàm SUM với hàm IF.
Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel
Khi dùng hàm SUMIF chúng ta có cấu trúc như sau:
=SUMIF(khoảng xét tiêu chí, tiêu chí, khoảng tính)

Như vậy hàm SUMIF sẽ xét trong một dãy ô hoặc dãy cột, kiểu như A20:F20 (từ ô cột A hàng 20 đến ô cột F hàng 20) hay A1:A6, bất kỳ ô nào có giá trị đạt tiêu chí thì sẽ được dùng để tham chiếu sang ô tương ứng trong khoảng tính, kiểu như A21:F21 hay B1:B6.

Trong khi đó với tiêu chí để so sánh, ngoại trừ tiêu chí dùng giá trị chữ số, bất kỳ tiêu chí nào dùng ký tự text hoặc dùng biểu thức toán học đều cần đặt trong ngoặc kép.

Ví dụ, chúng ta có một bảng thu nhập của các thành viên trong công ty, với phần kê thu nhập ở cột D và phần thông tin chức vụ ở cột C. Lúc đó để có thống kê tự động tổng thu nhập của những ai là nhân viên, chúng ta sẽ có cấu trúc kiểu như sau:

=SUMIF(C2:C10,"Nhân viên",D2:D10)
Tổng hợp thống kê bằng cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Đọc thêm »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment