Gallery SCT Thủ thuật kế toán 

Trình tự thủ tục thực hiện thông báo và đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương

Trình tự thủ tục thực hiện thông báo và đăng ký khuyến mại tại Sở Công Thương

       Để xem trình tự thủ tục hành chánh trong lĩnh vực xuất tiến thương mại, bạn cần truy cập vào  trang chủ của Sở Công Thương. Sau đó vào Lĩnh vực xuất tiến thương mại. Tại đây, bạn sẽ thấy trình tự thủ tục cho từng loại hình mà bạn muốn đăng ký:
1. Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (14/10/2016)
2. Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (14/10/2016)
3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại (14/10/2016)
4. Thủ tục thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại (14/10/2016)
5. Thủ tục đăng ký, sửa đổ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (14/10/2016)
6. Thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại (14/10/2016)
      Để đăng ký tài khoản nộp hồ sơ thì bạn truy cập vào đây để đăng ký tài khoản bạn nhá!

Leave a Comment