Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 Sửa đổi bổ xung một số điều thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số…

Read More
Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/01/2013 – Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH Số: 166/2013/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013                           THÔNG TƯ Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế __________________ Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6…

Read More
Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chánh về hóa đơn

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 10/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày…

Read More